פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי

פורום
החזר הוצאות.מס לשכיר שעובד מהבית

 • ניכויים בחישוב חבות מס (שכיר)

 • יום שישי ה- 19 באוגוסט 2022
   
  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | משכנתאות | פנסיה \ קופות גמל | קרנות נאמנות | ניהול תיקים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |

  מיסים - מילון מונחים - בנקרייט


  בסיס מזומנים - שיטה בה מועד ההכרה בהכנסות והוצאות מותנה בתקבול/תשלום בפועל, בלי להתחשב בתקופה שבה ניתנו השירותים או נמכרו הסחורות. השיטה אינה עומדת בעקרונות החשבונאים המקובלים, אך היא מותרת לצורכי מס לבעלי מקצועות חופשים (כגון: עורכי דין, רופאים, יועצים וכדומה) ולעוסקים קטנים אשר אינם מנהלים מלאי.
  בסיס מצטבר - זוהי השיטה החשבונאית הנפוצה ביותר. לפי שיטה זו מועד ההכרה בהוצאות והכנסות הוא המועד בו נתקבלו השירותים או הסחורות (במקרה של הכנסה) או בוצעה ההתחייבות (במקרה של הוצאה) לעומת שיטת בסיס המזומנים בה יחשב מועד התקבול/תשלום בפועל. כלומר, ההכנסה מוכרת בין אם נתקבלה תמורה במזומן, ובין אם ניתן אשראי. וההוצאה מוכרת ברגע שנוצרה ההתחייבות, גם אם התשלום בפועל יתבצע בתקופה חשבונאית אחרת.
  גילום - מתייחס לחלק של עלויות המס שעל המעביד לקחת בחשבון על מנת להגיע לנטו מסוים אותו הוא מעוניין לשלם לעובד. הגילום מחושב גם על הטבות שמעניק המעביד לעובד.
  דמי אבטלה - גמלה מחליפת שכר המשולמת לאדם שעומד בתנאי הזכאות לקבלת הגמלה כגון: תקופת אכשרה, נכונות לקבל כל עבודה מוצעת וכד'. תקופת הזכאות לדמי אבטלה תלויה בגיל הדורש ובמספר התלויים בו.
  שעור דמי אבטלה נקבע על סמך ממוצע שכרו של האדם ב- 75 ימי העבודה שקדמו לחודש שבה החלה תקופת האבטלה ועד לתקרה של שכר ממוצע במשק עבור חמשת החודשים הראשונים ומהחודש השישי מקסימום 2/3 משכר ממוצע במשק.
  בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים בכל 4 חודשים רצופים אין משולמים דמי אבטלה.
  דמי ביטוח בריאות - תשלומים הנגבים על ידי המוסד לביטוח לאומי ישירות משכרו של העובד תמורת סל שירותים שהוגדר בחוק ביטוח בריאות. כל מרכיבי השכר החייבים בדמי ביטוח לאומי חייבים גם בדמי ביטוח בריאות.שיעורי התשלום לדמי ביטוח לבריאות הנם: עד תקרת השיעור המופחת ישלם העובד 3.1% משכרו, על שכר מעל תקרת השיעור המופחת ועד לתקרה המקסימאלית ישלם העובד 4.8%.
  היוון - פעולה שמטרתה להביא שקלים עתידיים למונחי ערך נוכחי. פעולת ההיוון נותנת למעשה מענה (באמצעות נוסחאות חישוב או טבלאות חישוב) לשאלה כמה שווה היום סכום המובטח או צפוי עתיד.
  הכנסה חייבת - ההכנסה עליה מחוייב היחיד במס כגון, הכנסה מעבודה, מעסק וכל הכנסה המוגדרת לצורך זה בפקודת מס הכנסה.
  הפרשה לפיצויים - תשלום חודשי של המעביד למימון תשלומי הפיצויים העתידים של העובד. לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים מפריש המעביד מידי חודש עד 8.33% מהשכר ברוטו. לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה שיעור ההפרשה הנו עד 2.33% והוא מועבר לקרן נפרדת שתשלים את מרכיב הפיצויים בעת הצורך.
  חשבונית מס - מסמך המופק על-פי הוראות חוק מע"מ, בו מוסיפים לסכום העסקה את המע"מ. רק עוסק המוגדר כעוסק מורשה רשאי להפיק אותה. על חשבונית מס תקנית מצוין מספר העוסק מורשה והמילה "מקור".
  טופס 106 - דו"ח שמפיק המעסיק כנדרש עפ"י תקנות מס הכנסה, ואשר מפרט את הכנסתו השנתית הכוללת של השכיר ואת סכומי הניכויים השונים שנוכו ממשכורתו.

  טופס החזר מס 2002 - טופס החזר מס 2002 מיועד לכל אזרח שאינו חייב להגיש דו"ח אך מבקש החזר מיסים, וכמו כן לפורש מעבודה, ליולדת או לבעלה, לגרושים, פרודים, עולים חדשים, חיילים משוחררים ולעוד מספרים מקרים נוספים. מבחינת מס הכנסה, טופס החזר מס 2002 הוא דו"ח שנתי על הכנסות של נישומים ובני זוגם. במילים אחרות, הטופס מהווה הצהרה שנתית מקוצרת לשנת המס הנקובה. לטופס יש לצרף גם צילום של שיק, משום שהחזרי מיסים עוברים ישירות לחשבון הבנק של המבקש.
  במידה והמבקש הנו שכיר, יש לצרף לטופס החזר המס גם טופס 106, ובמקרה של פרישה את טופס 161 ולמעשה את כל המסמכים המצביעים על קבלת הקלות בענייני מיסים. למעוניינים, מציע אגף האוצר, האחראי על מיסים בישראל, שלל הדרכות בנושא הזה המתקיימות בלשכות מס הכנסה בחודשים מרץ ואפריל.
  טופס החזר מס 2003 - לאחוז גדול מאוד מהשכירים במשק הישראלי מגיע החזר מיסים. למעשה, אגף מס ההכנסה ומיסוי מקרקעין של משרד האוצר מאפשר הגשת דוח שנתי המיועד לכל מי שמעוניין בהחזר מס. חשוב לציין, כי החזר מיסים מן הסוג הזה שמור לשכירים בלבד, ולא מיועד לעצמאיים בעלי הכנסה מעסק פרטי, לבעלי הכנסות מהשקעות כמו ניירות ערך או נכסים בחו"ל, לבעלי שליטה בחברות או למי שנשכר מרווח הון או שבח חייב. על ידי מילוי טופס החזר מס מצהיר המגיש את פרטיו האישיים, מצב משפחתו, תחומי עיסוק ורמות הכנסה. בנוסף, יש לציין בכל טופס החזר מס 2003 הכנסות נוספות מרכוש והכנסות או רווחים הפטורים מתשלום מיסים. חובה לצרף אל טופס החזר מס 2003 גם מסמכים רלוונטיים לדרישות ולהציג את כל הפרטים האפשריים על מקורות ההכנסה השונים.
  טפסי מס הכנסה - אגף מס ההכנסה ומיסוי מקרקעין במשרד האוצר מציע להורדה באינטרנט כמעט את כל טפסי מס ההכנסה הקיימים עבור ציבור השכירים והעצמאיים בישראל. מבחינת תשלום מיסים שוטף, רוב העובדים אמנם אינם מתעסקים בפועל עם הטפסים, משום שלשם כך יש הנהלת חשבונות, אך ישנם מקרים בהם הכרת הטפסים היא חיונית. דרישה להחזר מיסים היא דוגמא פופולארית למקרים בו פועלים השכירים ישירות מול רשויות מס ההכנסה, ולכן על הטפסים הרלוונטיים להיות זמינים עבורם. בנוסף, טפסי מס הכנסה חיוניים לדיווח על הוצאות והכנסות אחרות המשפיעות בסוף השנה על סכום מיסים אותו נדרש לשלם. ברוב טפסי מס ההכנסה ישנו פירוט על הפרטים אותם יש למלא, כאשר במקביל מפעל האגף גם הדרכות והשתלמויות מיסים ומילוי טפסים אליהם כל מי שמעוניין להגיש בקשה רשאי להגיע – ללא עלות.
  לוח ניכויים - לוח עזר המתפרסם ע"י נציבות מס הכנסה לשימושם של מעבידים לחישוב ניכוי המס ממשכורת העובדים המועסקים על ידם. הלוח מפרט את המס על כל ‎50 שקלים בהתאם למספר נקודות הזיכוי להן זכאי הנישום. מדרגות המס ושוויין של נקודות הזיכוי מוצגים בלוח הניכויים בערכים מותאמים על פי שיעור עליית המדד.
  מאגר טפסים - בכל הקשור אל מיסים, התנהלות נכונה של כל אזרח – בין אם הוא שכיר, מנהל או עצמאי - מתחילה במעקב, פיקוח ודיווח. על מנת לעשות זאת יש צורך במילוי טפסים רשמיים, הנוגעים לענייני מיסים רבים: החל מטפסי החזרי מס ועד אישורים על ניכוי ממשכורות או חישובי הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקופות גמל וקרנות השתלמות.
  מאגר טפסים חייב להכיל סוגים שונים של בקשות והצהרות על מנת לענות על כל התחומים הקיימים ברשות מיסים בישראל, אך יש לדעת גם כיצד למלא ולהשתמש בטפסים אלו. מילוי לא נכון של טפסי מיסים יכול לגרור עיכובים בטיפול, הוצאות מיותרות ועוגמת נפש לא פשוטה. מצד שני, מילוי יעיל ומהיר של טפסי מיסים מבטיח ניצול מלא של הזכויות הדמוקרטיות העומדות לרשותנו ושלעיתים אף איננו מודעים אליהם.
  מאגר טפסים ממשלתי - מאגר הטפסים הממשלתי מאפשר לכל אזרח להגיש בקשה על שלל נושאים פרטיים ועסקיים, ובכללם גם טפסי מיסים. הטפסים הנפוצים ביותר אותם גם ניתן להוריד ישירות מאתר האינטרנט של פורטל השירותים והמידע הממשלתי הם בקשות לדרכון, תיאומי מיסים, בקשה לתעודות זהות, הודעות על שינוי כתובת מגורים, בקשות לתעודות מידע וחידוש רישיונות. בנוסף, ניתן לבצע חיפוש ממוקד של טפסי מיסים שונים על ידי בחירת המשרד או הרשות הרלוונטיים, ואף על ידי בחירת האגף הספציפי האחראי על הטופס. הגשת טפסי מיסים בזמן עוזרים לניהול פיננסי תקין ואחראי – הן עבור שכירים והן עבור עצמאיים – ולכן הגישה אליהם חיונית. מילוי טפסי מיסים וטפסים אחרים כרוך בהשלמת פרטים אישיים, וכמו כן לעיתים גם בהוספת תצהירים או מסמכים רשמיים המחזקים ומעידים על הבקשה, ומלווה בהסבר מפורט ומקוון.
  מחשבון נקודות זיכוי - מחשבון נקודות זיכוי של רשות המיסים מאפשר לכל אזרח לבחון מהם הזכאויות שלו על מיסים שוטפים שונים. אופן החישוב נעשה על פי עילת הזיכוי האפשרית, כאשר לכל עילה יש ערך המותאם לה. מיסים במדינת ישראל הם פונקציה של סוג השכר, מין המועסק, המצב המשפחתי וכדומה ולכל אחד מהם השפעה אחרת על מדרגות המיסוי. נקודות זיכוי באות לידי ביטוי בתשלום מיסים נמוך יותר, ולכן כדאי לכל אזרח לדעת מה הן הנקודות המגיעות לה. תשלום מיסים יכול להצטמצם משמעותית במידה ומנצלים את נקודות הזיכוי, אך הפעולה לא נעשית באופן אוטומטי ויש צורך בהגשת מסמכים, טפסים ואסמכתאות רשמיות. מהבחינה הזו מאפשרת רשות המיסים חופש פעולה כמעט מוחלט לכל אזרח, ומציעה את שירותיה בחינם – אך גם מחשבון הזיכוי לא מחליף בשום פנים יעוץ מקצועי.
  מס הכנסה - עלוני מידע - עלוני המידע שמספקת רשות המיסים בישראל מחולקים לנושאים שונים, וחלקם יכולים להקל מאוד על תשלומים מיסים בצורה שוטפת. עבור שכירים למשל, הקלות מיסים יכולות לבוא לידי ביטוי במדרגות שכר או בהחזרים, בהתאם לסוג העבודה ולתיאום מס נכון. בעלון המידע של רשות המיסים מרוכזים כל הקלות המס להם זכאי השכיר, ותפקידו גם לעזור לאזרח להגיש את הבקשות בצורה מסודרת ויעילה.
  מיסים הם אמנם חלק בלתי נפרד מהחובות האזרחיות, אך מידע על סוג המיסים הקיימים ועל ההבדלים ביניהם יכול להקל את העול בצורה ניכרת. חשוב גם לזכור, כי משרד האוצר ורשויות מס הכנסה, המע"מ והמכס עומדות לצד האזרח ומספקות שירותי מידע רבים על מיסים ועל צורת הטיפול בהם. ניצול של משאבים אלו הם הדרך הטובה ביותר להבטיח חיסכון בזמן, בכסף ובאנרגיות.
  מס חברות - מס חברות הוא מס אשר מוטל על חברה, בהתאם להכנסות שלה. ברוב המקרים, מס חברות נגבה מחברות אשר מוכרות כישויות משפטיות עצמאיות לחלוטין, שפועלות בנפרד מבעלי המניות של החברה, אם קיימים כאלה. חשוב לציין, כי מס חברות, והמס אשר מוטל על בעלי החברה, הם לא היינו הך.
  מדובר בשתי שיטות מיסוי שונות - אחד מוטל על רווחי החברה כולה, ואחד מוטל על כל מנהל בחברה, על פי חלוקת הדיבידנדים שנקבעו מראש. באופן עקרוני, כל מדינה קובעת את שיעורי מס החברות אצלה. ידוע כי מדינות שרוצות למשוך משקיעים מהעולם, יורידו את מס החברות שלהן. במדינת ישראל, הערך של מס חברות הולך ויורד עם השנים. עד לשנת 1986 מס חברות עמד על 61%, כאשר במשך עשור הוא רשם ירידה דרסטית ל36%, ומאז 1996, הוא יורד בצורה הדרגתית, וכיום הוא עומד על 24%, כאשר יש תכנון להוריד אותו ל18% עד לשנת 2016.
  מס ישיר - מס ישיר הוא כינוי לשיטת מיסוי שבה יש זהות ברורה בין משלם המס לבין הנישום (נישום = אדם שחייב בתשלום מס למדינה). על פי שיטת הגביה של מס ישיר, אדם צריך לשלם באופן ישיר למדינה מסים מסיבות מסוימות. המס הישיר הנפוץ ביותר שמוכר לרוב האנשים הוא כמובן מס הכנסה.
  במקרה זה אדם משלם מס ישיר, באופן פרוגרסיבי על פי רמת ההכנסה שלו (מי שמרוויח יותר משלם יותר מס), והכסף מגיע ישירות בין מקבל ההכנסה לבין מס ההכנסה, ללא שום תיווך באמצע. כמעט בכל מדינה מערבית קיים מנגנון מסוים של גביית מס ישיר, כאשר גובה המס יכול להשתנות על פי מידת המעורבות של המדינה בכלכלית המדינה. משום שמס הכנסה נועד לממן למעשה את המדינה, ההיגיון גורס כי מסים גבוהים נועדו למדינה, אשר מעניקה יותר שירותים לאזרחיה, אם כי אין בכך הכרח.
  מס עקיף - מס עקיף הוא כינוי לשיטה שבה האדם אשר משלם את המס למדינה, הוא לא הנישום שחייב בתשלום המס למדינה. איך זה עובד? כולכם בוודאי מכירים את המע"מ - מס ערך מוסף. המע"מ הוא מס אשר מוטל על מוצרי צריכה שונים ושירותים שונים.
  מי שבאופן עקרוני חייבים בתשלום המע"מ הם המוכרים, בעלי העסקים ונותני השירות. אולם הם פשוט מגלמים את המע"מ במחיר המוצר (בין אם מציגים אותו בנפרד או במחיר אחיד כנהוג בארץ), וכך נוצרת שיטה של מס עקיף - הצרכן משלם אותו למעשה, ובעל העסק חייב להעביר אותו למדינה. כלומר למעשה, מהשיטה של מס עקיף בעל העסק לא מרוויח סכום מסוים, ומדובר בשיטת מיסוי לכל דבר ועניין, שתפקידה הוא להגדיל את הכנסות המדינה. מס עקיף נהוג בעיקר בקרב מדינות בעלות אופי קפיטליסטי, שכן הוא ניטראלי ולא פרוגרסיבי (קרי, לא מושפע מהכנסתו של אדם).
  מס עקיף - זהו מס הנגבה על מוצר או שירות מסויימים מהיצרן, היבואן או הספק, אך משולם בסופו של דבר על ידי הצרכן הסופי.

  המיסים העקיפים כוללים בין היתר מע"מ, מיסים על ייבוא, מס קנייה על ייבוא, מס דלק, מס טבק ומס בולים.

  המיסים מוטלים על האזרחים באופן אחיד, ללא קשר לגובה ההכנסה.
  מס פרוגרסיבי - מס ששיעורו גדל ככל שההכנסה גדלה. בשיטת מס פרוגרסיבית, המס המוטל גדל והולך בהתאם לגובה ההכנסה.
  מס רגרסיבי - מס ששיעורו קטן ככל שההכנסה גדלה. כלומר, הנטל שלו כבד יותר ככל שההכנסה נמוכה יותר. ברוב המיסים העקיפים קיימת סכנה לרגרסיביות.
  מסים ישירים - מסים ישירים הם מסים אשר נגבים ישירות מהאזרחים אל המדינה, ללא תיווך שנעשה באמצע. כלומר, ההבדל בין מסים ישירים לבין העקיפים, הוא בכך שהמס לא מגולם דרך שירות או מוצר, ועובר דרך האדם שמכור את המוצר, אלא נלקח ישירות מהנישום, ואין אפשרות לגלג אותו או להעביר אותו הלאה.
  מספר מסים ישירים שאפשר לציין הם לדוגמא מס הכנסה, אשר נלקח מההכנסות ברוטו של שכירים במשק. מס נוסף לדוגמא הוא מס שבח מקרקעין, אשר אדם חייב לשלם אותו בעת שהוא מוכר מקרקעין או מניות באיגוד מקרקעין. מסים ישירים כמעט תמיד יהיו פרוגרסיביים, כלומר קשורים באופן ישיר למידת ההכנסה של אדם. לכן מדינות בעלות כלכלה סוציאליסטית או סוציאל דמוקרטית יעדיפו לרוב מסים ישירים, שכן הסכום הגבוה שהן מקבלות מאנשים עשירים, מגיע לרוב לטובת שירותים כלפי מיעוטי היכולת או כלל האוכלוסייה.
  מסים עקיפים - מסים עקיפים הם שיטת גביה של המדינה, אשר בה הנישום (קרי האדם שחייב בתשלום המס) יכול בעצם להעביר הלאה את התשלום, לאדם אחר. לרוב, נהוג לזהות מסים עקיפים ביחד עם מסים הקשורים בעיקר להוצאות הצרכן, זאת משום שהמס העקיף המפורסם ביותר הוא המע"מ, שקיים על רוב המוצרים והשירותים הניתנים במגזרים הפרטיים.
  עם זאת חשוב להבין, כי מסים עקיפים הם כאלו אשר מוטלים בכל מקרה שבו הנישום הוא לא המשלם בפועל. עוד דוגמאות של מסים עקיפים הם מסים כמו מס קניה, אשר הוא מס נוסף אשר מוטל על מוצרים ספציפיים (שלא כמו מע"מ המוטל מעצם קיומו של תהליך המסחר), או תשלום מכס, אשר מוטל על מקרים שבהם מייבאים או מייצרים סחורות מ/אל חו"ל. משום שמסים עקיפים לא מושפעים מרמת הכנסה של אדם, הם פופולאריים בקרב חסידי הקפיטליזם, שגורסים שממילא כאשר אדם עשיר יותר הוא צורך יותר, וכך מתבצע יותר תשלום מס, במקום שהדבר נכפה עליו דרך מס ישיר.
  מע"מ - מס עקיף המוטל בשיעור קבוע על מחירם של שירותים ומוצרים שמספקים "עוסקים", ומועמס על הצרכן הסופי או על גופים שאינם עוסקים ע"פ חוק מע"מ - כגון: מלכ"רים, מוסדות כספים וכ"ו.
  ניכוי מס במקור - שיטה לגביית מס הכנסה. בשיטה זו משולם המס עוד לפני שמשולם סכום הכסף לידי מקבלו. משלם הסכום מעביר את סך המס למשרד מס הכנסה ומקבל הסכום מקבל סכום נטו (בניכוי מס במקור).
  עוסק פטור - עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 65,721 ש"ח לשנה (סכום זה נכון ל-1/2007 ומתעדכן עלפי עליית מדד המחירים לצרכן). הגדרתו של מושג זה בחוק מס ערך מוסף (מע"מ), נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בכך וצמצום מספר העוסקים המורשים הרשומים במע"מ. עסקאותיו של עוסק פטור פטורות ממע"מ (למעט עסקאות מקרקעין). משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ (ולכן אין הוא רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו, אלא חשבוניות ו/או קבלות בלבד) , מנגד הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידו.
  כאשר מחזור-העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי, או ישלם מע"מ על סכום העסקאות שמעל התקרה, אם המחזור החורג הינו חד פעמי.
  פקיד שומה - פקיד במשרד אזורי של אגף מס הכנסה, המהווה את הזרוע המייצגת מול הנישומים של אותו האזור. בסמכותו של פקיד השומה להנפיק אישורים להקלות מס, לפתוח ולסגור תיקי נישומים, לסגור שומות ועוד.

  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | משכנתאות | פנסיה \ קופות גמל | קרנות נאמנות | ניהול תיקים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |


  מיסים - ראשי
  מחשבון החזרי מס
  מחשבון מדרגות מס
  כתבות
  לימודים וקורסים
  ייעוץ ויועצים
  פורום מיסים
  מילון מונחים
  שאלות נפוצות
  כתבות נצפות ביותר
  אודות בנק רייט
  אודות הנתונים
  מפת האתר
  צור קשר
  מועדון לקוחות
  תנאי שימוש
  בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


  קישורים

  ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
    calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה