פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי

פורום
השוואת בתי השקעות. המלצה לתקופה זו.

 • המלצה לתיק קטן

 • יום שישי ה- 27 במאי 2022
   
  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | משכנתאות | פנסיה \ קופות גמל | קרנות נאמנות | מיסים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |

  ניהול תיקים - מילון מונחים - בנקרייט


  CDS - Credit Default Swaps עסקות החלף על חדלון פרעון - במקור נועדו חוזי CDS לבטח משקיעים בשוקי האשראי כנגד חדלות פירעון של מדינה או של חברה.

  החוזים נרכשים תמורת תשלום והם מבטיחים את תשלום שווי איגרות החוב אותן הם מבטחים כאשר מתרחש אירוע אשראי, כדוגמאת פיגור בתשלומים. קיימים בשוק מדדים שונים העוקבים אחר מחירי החוזים עבור ניירות ערך שונים.

  הגופים המשווקים את חוזי ה CDS בדרך כלל אינם קשורים לחברות המנפיקות את אגרות החוב אותם הם מבטחים.

  חוזים אלו יכולים אף לשמש משקיעים שמהמרים נגד שוקי האשראי אשר רכשו את החוזה בלי אגרות החוב אותם הם מבטחים. רווחם של המשקיעים הללו יגדל במקרה בו המדינה או הגוף החייב לא יעמוד בתשלומים. הדבר נקרא Naked CDS והוא מהווה את חלקו העיקרי של שוק ה- CDS העולמי.

  אג"ח להמרה - איגרת חוב המונפקת ע"י חברת ציבורית, ואשר ניתן להמיר אותה בנכס אחר, לרוב מניות רגילות של החרבה שהנפיקה את האג"ח. יחס ההמרה נקבע מראש.
  אופציה - אופציה הנה חוזה המקנה לרוכש אותה את האופציה לקנות (אופציית call) או למכור (אופציית put) כמות מוגדרת של נכס הבסיס (מניה, מט"ח וכדומה) לפי שער חליפין קבוע מראש בפרק זמן מוגדר מראש.
  אופציית מכר (Put) - אופציה המקנה לרוכש אותה את הזכות למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש עד למועד הפקיעה
  אופציית רכש (call) - אופציה המקנה לרוכש אותה את הזכות לקנות את נכס הבסיס במחיר המימוש עד למועד הפקיעה.
  אלוקציה - המונח מגיע מהמושג asset alocation המתייחס להקצאת נכסים המתבצעת בעת בניית תיק השקעות. מטרת הקצאת הנכסים הנה ליצור תיק מגוון ומאוזן המורכב מאפיקי השקעה שונים.
  ביטא - מדד לבחינת רמת התנודתיות של מניה ביחס לכלל השוק.
  ביטא של יותר מ-1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק הן בעליות והן בירידות, וביטא של פחות מ-1 מצביע על תנודתיות נמוכה יותר ביחס לשאר השוק.
  בית השקעות - מוסד פיננסי העוסק בניהול השקעות, חיתום והנפקות, ניהול קרנות הון סיכון, קרנות נאמנות, וקופות גמל ומספק שירותי בנקאות פרטית ותכניות אופציות לעובדים.
  בעל שליטה - מי שמחזיק מעל מ-50% מאמצעי השליטה בחברה בהכרח יחשב כבעל שליטה בחברה אך גם מי שמחזיק אחוז נמוך מזה יכול במקרים מסוימים לשלוט בפעילות החברה אם לא קיים גוף אחר המחזיק אחוז גדול יותר מהון החברה (לפי פקודת מס הכנסה די בהחזקה של 10% בחברה כדי להיחשב כבעל שליטה).
  גידור סיכונים - השקעה שמטרה לבטח מפני חשיפה לסיכון שוק. כאשר מבוצעת השקעה בנייר ערך, בחומר גלם וכד' ניתן להקטין את הסיכון הגלום בה באמצעות השקעה בעלת תרחיש הפוך לסיכון המוערך. למשל אם השקעה חשופה לירידת שער הדולר ניתן לגדר סיכון זה באמצעות השקעה שמניבה תשואה מהתממשות התרחיש כגון אופציה או חוזה עתידי על ירידת שער הדולר. ניתן לגדר סיכונים גם באמצעות קרנות תרחיש.
  דיווידנד - רווחי החברה המחולקים למשקיעים, כלומר לבעלי המניות. חברה יכולה לחלק שיעור מסוים מהרווח הנקי במידה ויש לה רווחים.
  דירקטוריון - מועצת המנהלים של חברה אשר מתמנה ע"י בעלי המניות בחברה. מועצת המנהלים עוסקת בגיבוש האסטרטגיה של החברה ומפקחת על פעילותו של מנכ"ל החברה.
  דמי ניהול על ניהול תיקים - סכום הנגבה ע"י מנהל התיק בתמורה לעבודתו. דמי הניהול נקבעים כאחוז מערך התיק המנוהל, ללא קשר לרווח או להפסד.
  הטיה ביתית - Home Bies נטיה של משקיעים להעדיף מניות מהמדינה שלהם על פני מניות ממדינות זרות. אחת הסיבות לכך היא המידע העודף על המניות המקומיות.
  הנפקה - רישום ניירות ערך של חברה למסחר בבורסה כנגד גיוס כספים בצורת הון (מניות) או חוב (אגרות חוב)
  השאלת מניות - השאלת מניות מחבר בורסה אחר לצורך מכירתן. פעולה זו נקראת מכירה בחסר והמבצע אותה מאמין שמחיר המניה שהוא מוכר ירד וכך הוא יוכל ליהנות מהמכירה במחיר הנוכחי וקניה במחיר זול כדי להחזירה למשאיל.
  בגין ההשאלה משולמת עמלה.
  השקעה דפנסיווית - השקעה בנכסים שנחשבים עמידים בתקופות של אי ודאות. ניתן למדוד את הדפנסיויות של הנכס על פי מדד הבטא שלו. למשל מניות של חברות גדולות ורווחיות של מוצרי מזון נחשבות דפנסיוויות.
  חבר בורסה - בנק או חברת ברוקרים פרטית, המחוברת ישירות לבורסה בתל אביב. חיבור זה מאפשר ללקוחות הבנק/הברוקר לפתוח אצלו חשבון ולבצע דרכו פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך שונים.
  חברה מסונפת - חברה אשר חברה אחרת, שאינה חברת האם שלה מחזיקה:
  1. בעשרים וחמישה אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות שלה או מכוח ההצבעה בה.
  2. או שהיא רשאית למנות רבע או יותר מהדירקטורים בה.
  3. או שהיא רשאית למנות את המנהל הכללי שלה.
  חברת בת - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה:
  1. בחמישים אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות שלה או מכוח ההצבעה בה.
  2. או שהיא רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים בה.
  3. או שהיא רשאית למנות את המנהל הכללי שלה.
  חברת רישומים - חברה שעיסוקה היחיד הוא החזקת ניירות ערך עבור אחרים
  חוזה עתידי - החוזה העתידי הינו התחייבות בין שני צדדים לספק נכס בסיס כלשהו (סחורה, מטבע חוץ, נייר ערך וכדומה) במועד עתידי כאשר המחיר (או שער החליפין במקרה של מטבע חוץ) נקבע מראש. בשונה מאופציה שהיא סוג של חוזה עתידי, בחוזים עתידיים רגילים לא ניתן לבטל את ההתחייבות.
  סוגים נפוצים של חוזים עתידיים הם future ו- forward
  חשבון לניהול תיק - חשבון בנקאי או חשבון הנמצא במוסד חוץ בנקאי אשר מיועד לניהול תיקים בלבד. המשקיע נותן למנהל התיק יפוי כוח לפעילות ההשקעה בלבד, קרי לקנייה ומכירה של ניירות הערך. לחברת הניהול אין זכות משיכך כספים מהחשבון למעט דמי ניהול כמוסכם.
  יועץ השקעות - אדם העוסק במתן ייעוץ להשקעה (קנייה ומכירה) בניירות ערך. בשונה ממנהל תיקים יועץ השקעות אינו רשאי לבצע עסקאות עבור לקוחותיו בחשבונתיהם.

  יחס דיווידנד משולם (Payout Ratio) - זהו פרמטר הבוחן את כושר חלוקת הדיווידנד העתידית של חברה.

  פרמטר זה מחושב כשיעור הדיווידנד מתוך הרווח הנקי.

  לדוגמא: היחס המשולם של חברה המרוויחה שקל למניה ומחלקת חצי מזה כדיווידנד הינו 50%.
  מדד ג'נסן - גם מדד זה מבוסס על ההנחה שפרט רוכש (מלבד יחידות השתתפות בקרן) גם תיק נוסף של נכסים מסוכנים, ולפיכך הוא דומה למדד טריינור. מדד ג'נסן חיובי פירושו שקרן הנאמנות השיגה תשואה טובה יותר מתשואת השוק ואילו מדד ג'נסן שלילי פירושו שהקרן השיגה תשואה פחות טובה מתשואת השוק. באופן כללי, דירוג הקרן יהיה גבוה יותר אם המדד גבוה יותר
  מדד טריינור - מדד טריינור מודד את הסיכון דרך בדיקת השוואת נייר ערך מעבר לתשואתו של נכס חסר סיכון, וזאת כפונקציה של הביטא של ני"ע.
  מדד טריינור גורס שפיזור תיק ההשקעה עשוי להיות שונה מזה של הרכב השוק ולכן חשוב לבחון את התמורה ביחס ל"ביטא" ולא ביחס לסטיית התקן. "ביטא" , נזכיר, הוא מקדם רגרסיה (מקדם שמציין את עוצמת הקשר בין משתנים). אם קרן מתאפיינת במדד טריינור גבוה לעומת אחרות, פירוש הדבר הוא שהיא הציגה ביצועים טובים יותר
  מדד מעו"ף - מדד המרכז את 25 המניות הגדולות בבורסה בתל אביב. לכן הוא נקרא גם מדד תל אביב 25.
  מדד שארפ - מדד שארפ מודד את עודף התשואה ליחדת סיכון על נכסי השקעה, ובכך משמש את המשקיע בקרן הנאמנות לדעת עד כמה התשואה של נכס מפצה אותו על הסיכון שהוא לקח על עצמו. אם משווים בין שתי קרנות נאמנות שונות, הקרן בעלת מדד השארפ הגבוה ביותר נותנת תשואה גבוהה יותר באותה רמת סיכון. לכן, לציבור מומלץ לבחור אפיקי השקעה בעלי מדד שארפ גבוה יותר
  מדד ת"א 100 - מדד ת"א 100 הוא מדד הכולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, הנכללות במדדים ת"א-25 ות"א-75
  מדד ת"א 25 - הוא מדד שכולל את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה. הוא מהווה נכס בסיס לאופציות ולחוזים עתידיים, לתעודות סל ולתעודות בחסר הנסחרות בבורסה
  מדד תל בונד 20 - מדד אגרות החוב של הסקטור העסקי שהושק ע"י הבורסה ב- 1.2.08.
  המדד מורכב מ-20 סדרות של אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן של חברות ובנקים, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. המדד מחושב כך שמשקלה של סדרה אחת לא יעלה על 9.5% והוא מעודכן פעמיים בשנה, ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר.
  בתל-בונד 20 לא תכללנה אגרות חוב מובנות, אגרות חוב להמרה, אגרות חוב בריבית משתנה, אגרות חוב שהתזרים הנובע מהן אינו ידוע מראש.
  מדד תל דיב 20 - מדד הכולל את 20 המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר מבין מניות מדד ת"א 100 (100 המניות של החברות בעלות שווי השוק הגובה ביותר).
  מח"מ - משך חיים ממוצע של איגרת חוב. המח"מ נמדד בשנים ומשקלל את תשלומי הריבית התקופתיים של האיגרת לאורך חייה עד לפדיון הסופי. ככל שהמח"מ ארוך יותר, כך האיגרת תהיה מסוכנת ותנודתית יותר.
  מחזור מסחר - כמות הכסף שעוברת ידיים בין מוכרים לקונים של ניירות ערך ביום מסחר בבורסה
  מחיר יעד - מושג המשמש אנליסטים בניתוח של נייר ערך מסוים. האנליסט מגדיר מחיר יעד של הנייר ובהתאם לכך קובע המלצה לקניה מכירה או החזקה של הנייר. כאשר מחיר היעד יהיה גבוה מספיק ממחיר הנייר הנוכחי ההמלצה תהיה לקניה..
  מידע פנים - מידע על התפתחות או שינויים צפויים, או מידע אחר על החברה אשר אינו ידוע לציבור ואשר אם היה נודע לציבור הדבר היה מביא לשינוי משמעותי במחיר נייר הערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר אשר נייר הערך של החברה הוא נכס בסיס שלו. שימוש במידע פנים מהווה עבירה פלילית
  מינוף גבוה - מינוף הנה שיטת השקעה בה המשקיע משקיע בנוסף להון העצמי שלו סכום אותו הוא לווה. כדי למדוד את שיעור המינוף מחלקים את סכום ההלוואה בהון העצמי. כך למשל הלוואה של 100,000 ש"ח כנגד הון עצמי של 10,000 ש"ח תיחשב למינוף של פי 10. במקרה של רווח התשואה תגדל פי 10 ובמקרה ההפוך ההפסד יגדל פי 10.
  ככל שגובה ההלוואה ביחס להון העצמי גבוהה יותר כך המינוף גבוה יותר כמו גם הסיכון.
  בשיטה זו משתמשים בהשקעה בחוזים עתידיים או בהשקעה בנכסים בהם משתמשים במשכנתא בנוסף להון העצמי.
  מיצוע - אסטרטגיה של רכישת נייר ערך שמאמינים באטרקטיביות שלו והגדלת הרכישה בכל פעם שמחירו יורד. כך המחיר הממוצע של סך היחידות מאותו נייר יורד כלפי מטה.
  מכפיל הון - זהו היחס המתקבל כאשר מחלקים את שוויה של חברה בהון העצמי החשבונאי שלה.

  לדוגמא: מכפיל ההון של חברה אשר שווי השוק שלה הינו 100 מיליון ש"ח והון עצמי של 70 מיליון ש"ח הוא 1.4.
  מכפיל רווח - זהו היחס הפיננסי אשר מתקבל כאשר מחלקים את מחיר המניה ברווח השנתי למניה או כאשר מחלקים את שווי השוק של החברה ברווח השנתי שלה.

  לדוגמא - אם מחיר מניה הינו 8 ש"ח והחברה מרוויחה 80 אג' למניה הרי שהיא נסחרת במכפיל רווח 10.
  מנהל תיקים - אדם שקיבל רישיון מתאים מהרשות לניירות ערך לאחר שעבר את בחינות הרשות וסטאז' של 9 חודשים. מנהל תיקים חייב לעבוד במסגרת חברה שגם לה יש רישיון לעסוק בניהול תיקים. מתוקף תפקידו רשאי מנהל התיקים לבצע, בהתאם לשיקול דעתו, פעולות בחשבונות של לקוחותיו.
  מניה מחזורית - מושג השייך לעולם הניתוח טכני ומתייחס למניה הרגישה למחזוריות של המשק. כלומר מגיבה בעצמה רבה יותר למיתון או לגאות כמו למשל מניות של מוצרי צריכה
  מניות דפנסיביות - מניות של חברות שנחשבות לעמידות לתנודות המחזור הכלכלי, מכיוון שהביקוש למוצריכן נותר ברמה גבוהה יחסית גם בתקופות של מיתון.
  מסחר יומי - קנייה ומכירה של מניות או אג"ח במהלך יום המסחר וסגירת כל הפוזיציות עד לסוף המסחר.
  מסלקה - מוסד שבו מקוזזות ומסולקות תביעות הדדיות כגון של שיקים, תביעות ביטוח, ניירות ערך וכו'.
  מעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים) - מכשירים פיננסיים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב שערכם נגזר מנכס אחר המכונה נכס הבסיס. מכשירים אלו מהווים תחליף להשקעה בנכס הבסיס ומאפשרים ניהול סיכונים החלים על נכס הבסיס וכן הרחבה ושכלול של המסחר הקיים בבורסה. מכשירים אלו הם בעיקר אופציות וחוזים עתידיים.
  משווק השקעות - מקצוע חדש שנולד בעקבות רפורמת בכר. בשונה מיועץ השקעות אשר מספק שירות אובייקטיבי משווק ההשקעות מהווה יועץ מטעם ותפקידו להתאים ללקוח את הקרן /תעודת הסל הטובה ביותר מבין הקרנות /תעודות הסל המנוהלות בבית ההשקעות אליו הוא שייך.
  משקיע מוסדי - גוף המשקיע באמצעות כספים מהציבור וכוללת בין השאר: קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות נאמנות או קופות גמל.

  משקיעים זרים - משקיעים שאינם תושבי ישראל. בדרך כלל מדובר בקרנות פנסיה, קרנות השקעה וקרנות גידור מחו"ל.
  מתווך פיננסי - על הגדרה זו עונים כל אחד מהשלושה: חבר בורסה, מסלקה, בנק ישראל
  נאסדאק - הבורסה השניה בגודלה בארה"ב אחרי הבורסה של ניו יורק
  נוסטרו - חשבון לניהול ההון העצמי של חברה או גוף מסוים. למשל חשבון נוסטרו של בנק או בית השקעות בו הבנק מנהל לעצמו את נכסיו.
  ניהול סיכונים - תהליך של מציאת סיכונים, הערכת עוצמתם והגדרת שיטת הטיפול בהם וההשקעה הנדרשת לשיטת טיפול זו תוך בקרה על הטיפול בסיכונים. התהליך נועד להפחית את השפעת הסיכונים על היציבות הפיננסית.
  נכס בסיס - הנכס נושא ההתחייבות בנייר ערך
  סחורה צפה - מספר המניות של חברה שניתן לסחור בהן בפועל לאחר ניכוי שיעור המניות המוחזקות בידי בעלי עניין שונים ובעלי השליטה.
  עסקה - מכירה, קנייה או חליפין של נייר ערך, חתימה על נייר ערך או התחייבות לביצוע כל אחת מהפעולות הללו, בין שמבצע העסקה פועל לטובת עצמו ובין שהוא פועל לטובת אחר
  עסקה מחוץ לבורסה - עסקה המתבצעת מחוץ למערכת הרצף של הבורסה, והיא יכולה להתקיים גם מחוץ לשעות המסחר בבורסה. היתרון של עסקה כזאת היא בביצוע עסקה גדולה מבלי להשפיע על מחיר הנייר ע"י הגדלת הביקוש או ההיצע. עסקאות גדולות מחוץ לבורסה או עסקאות שהתבצעו בימים בהם לא התקיים מסחר בבורסה, חייבות בדיווח לבורסה בת"א.
  פיזור סיכונים - הקטנת הסיכון בתיק ההשקעות על ידי השקעה במגוון רחב של מדינות ותחומים במקום ריכוז של הכסף במקום אחד, שעלול לגרום לאובדן הכסף כולו.
  פרמיית סיכון - תוספת תשואה שמשקיעים מבקשים לקבל על השקעתם בנכס פיננסי בתמורה לתוספת הסיכון הכרוכה בהשקעה.
  ככל שהסיכון עולה כך ירצו המשקיעים שתוספת התשואה תהיה גבוהה יותר.
  קרן ריט - קרן להשקעות במקרקעין, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה ומרבית נכסיה הם נכסי נדל"ן מניב, שאותם היא רוכשת, מתחזקת, מנהלת ומוכרת.

  המשקיע נהנה ממיסוי נמוך על רווחי הקרן, כך שההשקעה בה דומה מבחינה זו להשקעה ישירה בנדל"ן.
  רוכש האופציה - קונה עצמו זכות לקנות מכותב האופציה או למכור לו את נכס הבסיס במחיר המימוש עד לתאריך הפקיעה
  רשות לניירות ערך - רשות ציבורית שתפקידה שמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. באתר הרשות ניתן למצוא גם את רשימת המורשים לעסוק בניהול תיקים.
  שווי שוק - השווי שבו נסחרת חברה בבורסה. נתון זה מתקבל ממכפלת ההון הרשום למסחר בשער המניה.
  שווי תפעולי - הינו שווי החברה בניכוי המזומנים שבקופתה או בתוספת החוב שלה.

  לדוגמא: שווי תפעולי של חברה הנסחרת בשווי של 100 מיליון ש"ח ובקופתה קיימים 40 מיליון ש"ח ואשר לה אין חובות, הינו 60 מיליון ש"ח.
  שוק דובי - כינוי לשוק מניות שיורד לאורך זמן (כפי שהיה בשנים 2001 עד תחילת 2003).
  שוק שורי - כינוי לשוק מניות שעולה לאורך זמן (כפי שהיה מתחילת 2003 ועד תחילת 2006).
  שורט - מכירה בחסר.
  המוכר בחסר מוכר ני"ע, מטבע או סחורה שאינם ברשותו, באמצעות השאלתם מגוף אחר לתקופת העסקה. מחיר המכירה הנו המחיר כיום והעסקה תתבצע בפועל במועד עתידי. מי שמבצע עסקת שורט מעריך כי מחיר נכס הבסיס ירד בעתיד אז הוא יוכל לרכוש אותו בזול וליהנות מההפרש.
  שיווק השקעות - שיווק השקעות מוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי
  שיעור תשואה נומינלי ברוטו - ביצועי תיק ההשקעות במהלך התקופה.
  שיעור תשואה ריאלי נטו -
  שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי דמי ניהול.
  תזרים מזומנים חופשי - זהו התזרים אשר נשאר לחברה מפעילותה לאחר שביצעה את ההשקעות ההוניות ההכרחיות לשימור כושר הייצור והתפעול שלה.

  תזרים זה אמור לשמש את החברה להחזרת חובות, תשלום דיווידנד והשקעה עתידית בפיתוח עסקיה.
  תנודתיות - מצב המתייחס לרמת הסיכון של השוק. שוק עם תנודתיות גבוהה נחשב למסוכן יותר. המדדים לבחינת התנודתיות הם סטיית התקן או ביטא (ראה ערך במילון קרנות נאמנות) המבטאת תנודתיות יחסית.
  תקנון בורסה - מסמך הכולל כללים לניהול תקין והוגן של הבורסה כגון תנאי כשירות לחברות בבורסה, תחומי הפעילות המותרים בה, כללים ליקוח ובקרה וכדומה
  תשואת דיווידנד - זהו היחס המתקבל כאשר מחלקים את הדיווידנד השנתי למניה במחיר המניה (או חלוקת הדיווידנד השנתי של חברה בשווי החברה).

  לדוגמא: מניה הנסחרת במחיר של 10 ש"ח ומחלקת דיווידנד של חצי ש"ח בשנה, נסחרת בתשואה של 5%.

  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | משכנתאות | פנסיה \ קופות גמל | קרנות נאמנות | מיסים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |


  ניהול תיקים - ראשי
  מדריך ניהול תיקים
  מבצע עמלות מסחר בבורסה
  עמלות מסחר במט"ח
  בחירת יועץ השקעות
  כמה קבלתי - פקדונות שקליים
  השוואת מנהלי תיקים
  השוואת פקדונות שקליים
  השוואת תוכניות אנונה
  כתבות
  לימודים וקורסים
  ייעוץ ויועצים
  פורום ניהול תיקים
  חברות בתחום
  מילון מונחים
  שאלות נפוצות
  כתבות נצפות ביותר
  אודות בנק רייט
  אודות הנתונים
  מפת האתר
  צור קשר
  מועדון לקוחות
  תנאי שימוש
  בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


  קישורים

  ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
    calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה