פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי

פיקדונות שיקליים
פיקדון שקלי בריבית קבועה בסך ₪ 100,000 למשך שנה
ריבית בנק
.6% ירושלים 1
.15% דיסקונט 2
.02% הפועלים 3
[ הערה ]
השוואה מלאה

פורום
הסיכון להעברת כספים לקופת גמל חדשה

 • הטבות מס בקופות גמל

 • יום שני ה- 23 במאי 2022

  פנסיה וקופות גמל - שאלות נפוצות - בנקרייט

  * מהי קופת גמל ?
  * מהו "עמית עצמאי" ?
  * מהו "עמית שכיר" ?
  * מהו "עמית מבוגר" ?
  * מה צריכות להיות ההפקדות ע"י עמית עצמאי ?
  * מתי ניתן למשוך את הכספים מקופת הגמל ע"י עמית עצמאי ?
  * מהן ההטבות במס הכנסה לעמית עצמאי ?
  * מהי מדיניות ההשקעה של קופות הגמל ?
  * כיצד ניתן למשוך כספים מהקופה ?
  * האם ניתן למשוך את הכספים שבקופה לפני תום תקופת החיסכון המינימלית ללא תשלום מס ?
  * מהן העלויות בשל חיסכון בקופת גמל ?
  * אני מאוכזב מתשואת קופת הגמל בה אני חוסך, מה לעשות ?
  * האם ניתן להפקיד בקופת גמל עבור ילדים ובני נוער ?
  * מהי קופה מרכזית לפיצויים ?
  * מהי קרן השתלמות ?
  * מהו שיעור ההפקדות בקרן השתלמות ?
  * מהו היקף הנכסים המופקד בקופות גמל בארץ ?
  * האם לעמיתי קופות הגמל יש ביטוח חיים ?
  * כיצד ניתן לחסוך לפנסיה ?
  * מה היתרונות של קרן פנסיה על פני ביטוח מנהלים ?
  * האם חיסכון בקרן פנסיה נותן גם כיסוי ביטוחי ?
  * מהי "פנסיה מקיפה" ?
  * מי יכול להצטרף לקרן פנסיה ?
  * האם ההפקדה לקרן פנסייה מעניקה הטבות מס ?
  * מהו איזון אקטוארי של קרן פנסיה ?
  * מיהו "פנסיונר" ?
  * מהן התשלומים המקובלים לקרן הפנסיה ?
  * מהו "אירוע מזכה" בקרן פנסיה ?
  * מהו "מקדם ההמרה לפנסיה" בקרן פנסיה חדשה ?
  * מהי "עתודה למקבלי פנסיה" בקרן פנסיה חדשה ?
  * מהו "היוון פנסיה" ?
  * מה עושה קרן הפנסיה עם הכספים המשולמים לה ?
  * מהן השינויים העיקריים בתקנות קופות הגמל בנוגע לעצמאים מה- 1/1/2006 ?
  * האם ניתן לעבור מקופת גמל אחת לקופת גמל שניה ללא פגיעה בזכויות ?
  * בעבודה הציעו לי להעביר את קופת הגמל שלי לגוף אחר - האם זה עולה לי כסף? אני צריך לשלם קנס?
  * מדוע תיקי השקעות כוללים קרנות?
  * האם ניתן לערוך שינויים ולהתערב בניהול קופות הגמל?
  * האם קיימות "הגנות" להבטחת תשואה על קופת הגמל?
  * 1. מהו הניוד הפנסיוני?
  * 2. כיצד ניתן יהיה לנייד את התוכנית הפנסיונית?
  * 3. איך לבחור את התוכנית הפנסיונית הטובה לי?
  * 4. האם הניוד הפנסיוני יאפשר מעבר מחיסכון קצבתי לחיסכון הוני?
  * האם על הכנסה חודשית מפנסיה צריך לשלם מס הכנסה?
  * האם על הכנסה חודשית מפנסיה יש לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות?
  * האם אני חייב לקבל פנסיה מההפקדות לקרן הפנסיה, או שניתן למשוך אותם בסכום חד פעמי?
  * האם הכנסה מפנסיה פוגעת בזכויות לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי החל מגיל הפרישה?
  * במקרים של זכאות לדמי אבטלה, האם הכנסה מפנסיה פוגעת בזכאותי?
  * מה ההבדל בין ההפקדות לקרן השתלמות להפקדות לקופות גמל בנוגע להטבות המס לסוף שנה?
  * אני שכיר עם קרן פנסיה. יש טעם לעשות גם ביטוח חיים? באילו מקרים כדאי לשקול להפקיד גם לקרן פנסיה וגם לביטוח חיים?
  * אני שכיר והצטבר לי סכום משמעותי בקרן ההשתלמות. מתי אוכל לפדות את הכספים?
  * המעסיק מפקיד עבורי לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, שלדבריו מעניקה לנו הנחות בדמי הניהול. האם אני רשאית לעבור לקרן אחרת? מה יקרה לוותק הנצבר?  מהי קופת גמל ?
  קופות גמל הינן תוכניות חיסכון לטווח ארוך, שמטרתן העיקרית היא צבירת כספים בחיסכון שיהיה ניתן למשיכה בסכום חד-פעמי, בסכומים חלקיים או כהכנסה תקופתית בעת פרישה.
  קופות גמל הינן יישויות משפטיות עצמאיות, המאושרות על ידי משרד האוצר וכפופות לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופ"ג) התשכ"ד 1964.
  קופות הגמל מיועדות לעמיתים עצמאיים ולעמיתים שכירים.
  חזרה למעלה
  מהו "עמית עצמאי" ?
  עמית החוסך בקופת גמל באופן עצמאי ללא תשלום מקביל של מעסיקו. לחיסכון במעמד זה יכול להצטרף כל אדם, ללא תלות בגילו או בעיסוקו.
  חזרה למעלה
  מהו "עמית שכיר" ?
  עמית אשר מעסיקו משלם עבורו לקופת גמל, בגין תגמולים או פיצויים. עמית שכיר שפרש מעבודה זכאי למשוך את הכספים מחשבונו ולהעבירם למעמד עצמאי על שמו, ולהנות מוותק ונזילות.
  חזרה למעלה
  מהו "עמית מבוגר" ?
  עמית עצמאי מעל גיל 60 לגבר ולאישה, רשאי להפקיד סכום חד פעמי ולמשוך תשלומים חודשיים למשך תקופה מוגדרת, בהתאם לגילו בעת ההצטרפות. משיכה מעל הריבית הריאלית עלול לפגוע בקרן !
  חזרה למעלה
  מה צריכות להיות ההפקדות ע"י עמית עצמאי ?
  סכום ההפקדה בכל שנת מס אינו מוגבל, למעט בתקופה של 5 שנים שלפני תום תקופת החיסכון המינימלית ולאחריהן בהם ההפקדה השנתית לא תעלה על תקרה של 155,000 ש"ח.
  אין לבצע הפקדות לחשבון ממנו נמשכו כספים.
  חזרה למעלה
  מתי ניתן למשוך את הכספים מקופת הגמל ע"י עמית עצמאי ?
  כספים שהופקדו או נצברו בקופה לפני ה- 1/1/2006 יעמדו לרשות העמית בתום 15 שנה מתחילת החיסכון או בהגיעו לגיל 65 לגבר, 60 לאישה, לפי המוקדם ובתנאי שהיה עמית בקופה 5 שנים לפחות (תקופת החיסכון המינימלית). עמית המבקש למשוך כספים בניגוד להוראות המופיעות מעלה ישלם מס של 35% על כל היתרה הצבורה בקופה.
  כספים שיופקדו משנת 2006 ואילך ניתן יהיה למשוך בפטור ממס בגיל 60 ואילך בלבד, ובתנאי שהיה עמית בקופה 5 שנים לפחות (תקופת החיסכון המינימלית), ולא לאחר 15 שנה מיום פתיחת הקופת גמל, כפי שהיה נהוג עד כה.
  חזרה למעלה
  מהן ההטבות במס הכנסה לעמית עצמאי ?
  עד תום שנת 2005, החוסך בקופת גמל נהנה מהטבות מס על הפקדותיו בקופה במשך שנת המס. ההטבות הינן בשתי צורות:
  • זיכוי – החזר מס בשיעור של 25% מההפקדה;
  • ניכוי – הקטנת הכנסת החוסך החייבת במס במלוא סכום ההפקדה, כלומר ההטבה היא בהתאם לשיעור המס השולי החל על החוסך.
  עצמאי נהנה מניכוי בשיעור של עד 7% מההכנסה ועד התקרה המזכה, ומזיכוי מס מהפקדות נוספות בשיעור של עד 5% מההכנסה, ועד תקרה לשנת המס (מעל גיל 50 שיעור הניכוי עולה ב- 50%).
  החל מ- 1/1/2006 ואילך, עצמאי יליד שנת 1961 ואילך, על מנת שהפקדותיו לקופת גמל או לביטוח תגמולים לעצמאים יוכרו כהוצאה לצורכי מס, חייב העצמאי להפקיד כספים קודם לקופת גמל לקבצה או לביטוח חיים תגמולים לעצמאים לקצבה או לקרן פנסיה בהתאם לסכומיה מינימום שיקבעו בתקנות מס הכנסה.
  חזרה למעלה
  מהי מדיניות ההשקעה של קופות הגמל ?
  קופות גמל משקיעות את נכסיהן בהתאם להוראות הסדר תחוקתי ותקנות מס הכנסה. כללי ההשקעה הינם לפחות 50% מנכסי הקופה באג"ח ממשלתי, עד 50% באג"ח סחירות לא ממשלתיות ומניות סחירות בבורסה, ועד 40% בכל השקעה אחרת.
  הרכב תיק הנכסים של קופת גמל הינו מרכיב חשוב בבחינת רווחיותה של הקופה.
  חזרה למעלה
  כיצד ניתן למשוך כספים מהקופה ?
  יש להעביר בקשת משיכה לקופה. בקשת משיכה שתתקבל עד ה- 13 בחודש מסויים, התשלום בגינה יבוצע ע"י הקופה ביום העסקיפ ה- 6 של החודש הבא.
  חזרה למעלה
  האם ניתן למשוך את הכספים שבקופה לפני תום תקופת החיסכון המינימלית ללא תשלום מס ?
  עמית עצמאי ועמית שכיר יכולים למשוך כספים מקופת גמל לפני תום תקופת החיסכון המינימלית בתנאים מסויימים. בין התנאים:
  • שהכנסת העמית לא תעלה על הסכום שנקבע בתקנות;
  • במקרה שנקבעה חעמית דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 75% ומעלה;
  • במקרה שיש לעמית הוצאות רפואיות גבוהות במיוחד;
  חזרה למעלה
  מהן העלויות בשל חיסכון בקופת גמל ?
  קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול עפ"י תקנונה, כפי שמופיע במסמכי החשבון הנשלחים לעמיתי הקופה אחת לשנה.
  חזרה למעלה
  אני מאוכזב מתשואת קופת הגמל בה אני חוסך, מה לעשות ?
  עמית עצמאי רשאי להעבור מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת אם חלפה שנה מיום שהיה לעמית הקופה. מלוא זכויותיו יועברו לקופה החדשה ישירות בין הקופות, ולא באמצעות העמית. ההעברה נעשיית על ידי מילוי טופס העברה לקופה החדשה.
  חזרה למעלה
  האם ניתן להפקיד בקופת גמל עבור ילדים ובני נוער ?
  בעבר קופות גמל הפכו נזילות לאחר 15 שנה ולכן היה שימוש באפיק זה לצורך חיסכון לילדים. עם שינוי החוק לפיו קופות גמל יהיו נזילות לאחר גיל 60 (ובתנאי שעברו 5 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשונה) ההורים פונים לאפיקים אחרים לצורך חיסכון לילדים.
  חזרה למעלה
  מהי קופה מרכזית לפיצויים ?
  קופה מרכזית לפיצויים הינה קופת גמל המיועדת למעסיקים לשם צבירת פיצויי פיטורין. מטרת החיסכון הינה לאפשר למעסיק לשלם ,בעת פיטורין או התפטרות המזכה בפיצויים, את הסכום לו זכאי העובד. הסכומים המופקדים בקופה הינם "הוצאה מוכרת" עבור המעביד כבר בעת הפקדתם.
  חזרה למעלה
  מהי קרן השתלמות ?
  קופת גמל לחיסכון או להשתלמות עבור עמיתים שכירים (כולל חברים בעלי שליטה בחברות מעטים), עצמאים, חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים.
  חזרה למעלה
  מהו שיעור ההפקדות בקרן השתלמות ?
  לשכירים – ההפקדות הן בשיעורים של עד 2.5% מהשכר ע"י העובד ועד 7.5% מהשכר ע"י המעסיק (עד לתקרה). בכל מקרה העובד יפקיד סכום שלא יפחת משליש מהפקדת המעביד.
  חזרה למעלה
  מהו היקף הנכסים המופקד בקופות גמל בארץ ?
  חזרה למעלה
  האם לעמיתי קופות הגמל יש ביטוח חיים ?
  ברוב קופות הגמל קיים ביטוח חיים לעמיתים. הביטוח הינו מסוג ריסק, הפרמיה אחידה בשיעור קבוע מהסכום המבוטח וללא תלות בגיל העמית, ומנוכה מרווחי החשבון. תוקף הביטוח הוא עד גיל 70.
  חזרה למעלה
  כיצד ניתן לחסוך לפנסיה ?
  לפנסייה ניתן לחסוך באמצעות 3 מכשירים:
  א. קרן פנסיה.
  ב. ביטוח מנהלים.
  ג. קופות גמל.
  חזרה למעלה
  מה היתרונות של קרן פנסיה על פני ביטוח מנהלים ?
  א. דמי הניהול בקרן פנסיה נמוכים יותר, דבר שמשאיר יותר כסף לחיסכון.
  ב. הכסף בקרן פנסיה נהנה מהבטחת תשואה חלקית באמצעות אגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה.
  חזרה למעלה
  האם חיסכון בקרן פנסיה נותן גם כיסוי ביטוחי ?
  בהבחלט ! חלק מדמי התגמולים משמשים חרכישת כיסויים ביטוחיים למקרה נכות, מוות לאחד מבני הזוג וכדומה. מומלץ לבחון את הכיסוי הביטוחי המוצע על ידי כל קרן וקרן.
  חזרה למעלה
  מהי "פנסיה מקיפה" ?
  תוכנית פנסיה מקיפה הינה תוכנית המעניקה לעובד פנסיית זקנה מגיל פרישה ואילך, פנסיית שאירים ופנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה.
  חזרה למעלה
  מי יכול להצטרף לקרן פנסיה ?
  כל אדם מגיל 18 ומעלה. ניתן להצטרף במעמד עמית-שכיר (כאשר יש הפקדות מקבילות של העובד והמעביד) או במעמד של עמית-עמצאי (כאשר יש הפרשות של העמית בלבד, ללא הפרשות מקבילות של המעסיק).
  חזרה למעלה
  האם ההפקדה לקרן פנסייה מעניקה הטבות מס ?
  כן, נחלק התשובה ל-3 שלבים:
  א. שלב ההפקדה-העמית נהנה מ"זיכוי" של 35% מהפנסיה עד לתקרה המתעדכנת אחת ל-6 חודשים.
  ב. בשלב הצבירה-הקרן פטורה ממס על הרווחים של העמיתים.
  ג. בשלב משיכת פנסיית הזקנה-ישנה הטבת מס של 35% מהפנסיה (עד לתקרה של 6490 ש"ח לחודש). ההטבה מותניית בין היתר באי0ניול הפטור בגין פיצויי פיטורים ב- 15 השנה שקדמו לפרישה.
  חזרה למעלה
  מהו איזון אקטוארי של קרן פנסיה ?
  לקרנות הפנסיה יש התחייויות בגין זכויות הפנסייה של עמיתיהן. מצד שני לקרן יש נכסים בצורת הכספים וההשקעות של העמיתים.
  היה והנכסים עולים על ההתחייבויות אזי יש עודף אקטוארי, אחרת יש גירעון אקטוארי.
  חזרה למעלה
  מיהו "פנסיונר" ?
  אדם המשולמת לו פנסיית זקנה מקרן הפנסיה.
  חזרה למעלה
  מהן התשלומים המקובלים לקרן הפנסיה ?
  תמהיל התשלומים המקובל הוא הפרשת העובד לתגמולים בשיעור 5.5% משכרו, הפרשת המעביד לתגמולים בשיעור 6% ולפיצויים בשיעור 6% נוספים. ניתן להגדיל את ההפרשות לתגמולים לכדי 7% מהעובד ו- 7.5% על ידי המעביד.
  חזרה למעלה
  מהו "אירוע מזכה" בקרן פנסיה ?
  אירוע המזכה את העמית או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
  א. פנסיית זקנה-המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה.
  ב. פנסיית נכות-מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן.
  ג. פנסיית שאירים-במות העמית או הפנסיונר.
  חזרה למעלה
  מהו "מקדם ההמרה לפנסיה" בקרן פנסיה חדשה ?
  חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של העמית במקדם ההמרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח, ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ומשכלל בתוכו את ריבית ההיוון המבוססת על תשואת הקרן.
  חזרה למעלה
  מהי "עתודה למקבלי פנסיה" בקרן פנסיה חדשה ?
  קרן פנסייה חדשה תנהל עתודה בגין שינויים בתשואה המושגת על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן למקבלי הפנסיה, ובגין שינויים בריבית ההיוון של אותם ההתחייבויות. העתודה תהיה בסכום שגובהו עד 1% מהתחיבויות הקרן לפנסיונרים, ומטרתה להפחית התנודתיות בפנסיה המשולמת.
  חזרה למעלה
  מהו "היוון פנסיה" ?
  זהו היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאיריו לתקופה של עד 5 שנים. המטרה הינה להעניק מענק חד-פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הפנסיונר פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון.
  חזרה למעלה
  מה עושה קרן הפנסיה עם הכספים המשולמים לה ?
  הקרן משקיעה את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים. בהתאם לתקנות ההשקעה קרנות הפנסיה החדשות והישנות זכאיות לאגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה ונושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה. קרן פנסיה תשקיע בכל עת 30% מנכסיה באג"ח אלו.
  חזרה למעלה
  מהן השינויים העיקריים בתקנות קופות הגמל בנוגע לעצמאים מה- 1/1/2006 ?
  השינוי הראשון -
  כל שקל שיופקד לקופת גמל או לביטוח חיים תגמולים לעצמאי הוני, יהיו ניתנים למשיכה בפטור ממס מגיל 60 ואילך ולא לאחר 15 מיום פתיחת הקופה, כפי שהיה נהוג עד תום שנת 2005.
  שינוי שני -
  עצמאים ילידי שנת 1961 ואילך, על מנת שההפקדה לקופת גמל הונית או לפוליסת ביטוח תגמולים לעצמאים הוני יוכרו כהוצאה לצורכי מס, עליהם להפקיד תחילה לקופת גמל לקצבה או לביטוח חיים תגמולים לעצמאים לקצבה או לקרן פנסיה, בהתאם לסכומי המינימום שיקבעו בתקנות מס הכנסה.
  חזרה למעלה
  האם ניתן לעבור מקופת גמל אחת לקופת גמל שניה ללא פגיעה בזכויות ?
  בהחלט !, העברת כספים מקופת גמל אחת לשניה אינה פוגעת בזכויות ובוותק שנצברו, אינה כרוכה בשום עלות או בעמלה או בהפסד תשואה כלשהיא.
  אז איך עוברים קופה?
  א. תחילה נבחר את הקופה אליה נרצה לעבור, ניתן להיעזר בהשוואת התשואות שבאתר.
  ב. יוצרים קשר עם הקופה אליה רוצים לעבור.
  ג. חותמים על טפסי ההעברה ששולחת הקופה החדשה, מצרפים צילום תעודת זהות, ושולחים בדואר חזרה.
  ד. הקופה החדשה פונה לקופה הנוכחית.
  7 ימי עסקים לאחר קבלת הפנייה להעברת הכסף, הקופה הקיימת מחוייבת להעבירו לקופה החדשה. אין עוד טרטורים !!!
  מי שחוסך כ"עמית שכיר" נדרש לקבל את אישור המעסיק, על ידי חתימה על טופס ההעברה.החל מינואר 2006 מחוייב המעסיק לתת לעובדיו לבחור באיזו קופה יופקד כספם.
  חזרה למעלה
  בעבודה הציעו לי להעביר את קופת הגמל שלי לגוף אחר - האם זה עולה לי כסף? אני צריך לשלם קנס?
  זה לא עולה כסף, ולא משלמים קנס. כיום ניתן להעביר כספים בין קופות גמל וקרנות השתלמות באופן חופשי, ללא עלויות וללא פגיעה בחיסכון. ברוב המקרים הקופה שמעוניינת שכספך יעבור אליה תעשה עבורך את העבודה, עבורה שווה לעשות פעולות בירוקרטיות אלו כדי שהיא תקבל את הכסף לניהולה ותזכה בדמי הניהול של הקופה. כדי לנהל לך את הקופה ייתכן שאף תציע לך דמי ניהול נמוכים יותר ממה ששילמת. חשוב לבדוק שמדובר בהצעה לטווח ארוך ולא הנחה חד פעמית. הסיבה העיקרית למעבר בין הקופות צריכה להיות הביצועים של הקופה אליה אתה עובר, זאת אומרת התשואה שהיא עושה על הכסף. דמי ניהול מופחתים אינם באים על חשבון השקעה נכונה של כספך.
  חזרה למעלה
  מדוע תיקי השקעות כוללים קרנות?
  נוכחות של קרנות הנאמנות בתיקים נובעת מיתרונותיהן הרבים.
  קרנות מנייתיות מתאפיינות בפיזור רב של מניות המרכיבות אותן, עובדה המסייעת להקטנת הסיכון בתיק. קרנות אג"ח, בנוסף לפיזור המניות בתוכן, בעלות יתרון בשל היותן משקיע מוסדי בהנפקות חדשות של אג"ח, הזוכה להנחה של 1%-2%.
  היתרון של הקרנות השקליות מתבטא בעובדה שאינן משלמות עמלות קניה / מכירה בתוך הקרן, וכך ניתן לעבור בין אפיקי ההשקעה ללא תשלום. בנוסף, הריבית על הפיקדון בקרן הנאמנות גבוהה מהריבית לה זוכה כל לקוח בנפרד.
  חזרה למעלה
  האם ניתן לערוך שינויים ולהתערב בניהול קופות הגמל?
  לא ניתן להתערב במדיניות ההשקעות של קופת הגמל. החלטות על מדיניות ההשקעה נקבעות על פי ועדת ההשקעות של דירקטוריון החברה המנהלת את קופת הגמל, ובכפוף למגבלת החוק. במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) קיימת אפשרות להקים קופת גמל אישית שתהיה מעין תיק אישי של החוסך תוך מתן הטבות במס הקבועות בפקודת מס ההכנסה, ואולם בשלב זה משרד האוצר טרם אישר הקמת קופות אלו.
  חזרה למעלה
  האם קיימות "הגנות" להבטחת תשואה על קופת הגמל?
  התקנות שמסדירות את פעילות קופות גמל ודרכי ההשקעות לא מאפשרות לגוף המנהל להבטיח תשואה, יחד עם זאת קיימות קופות גמל בעלות מסלול השקעה סולידי.
  השקעות בקופות הגמל הן לטווח ארוך. ירידות שערים חדות אשר נגרמות ע"י אירועים דרמטיים נוטות לתקן את עצמן עם הזמן. לדוגמא אסון התאומים, מלחמת עיראק או אינתיפאדת 2002, שלאחריהם הגיע תיקון משמעותי בתשואות קופות גמל .
  חזרה למעלה
  1. מהו הניוד הפנסיוני?
  מהלך שיזם משרד האוצר שנועד להרחיב את התחרות בין כל היצרנים של כל המוצרים הפנסיוניים ולא רק בין היצרנים של אותם מוצרים פנסיוניים לבין עצמם. לאחר הניוד שעתיד להיכנס לתוקף ביולי 2008 ניתן יהיה לעבור בין קרנות הפנסיה וחברות הביטוח וההיפך, בין מסלולים הוניים למסלולים קצבתיים. (לא ניתן יהיה לעבור ממסלולים קצבתיים להוניים).
  חזרה למעלה
  2. כיצד ניתן יהיה לנייד את התוכנית הפנסיונית?
  המעבר יתבצע באמצעות מילוי טופס אחיד עליו חייב לחסום המבוטח/העמית ולבקש העברת כספיו וזכויותיו לגוף אחר. המעבר יתאפשר בכל עת ויתבצע תוך 15 יום מהגשת הבקשה, במידה והגוף אליו אתם עוברים אישר את הצטרפותכם.
  חזרה למעלה
  3. איך לבחור את התוכנית הפנסיונית הטובה לי?
  שוק הפנסיה מורכב ומגוון. על הצרכן להכיר את היצע המכשירים, יתרונותיהם וחסרונותיהם, על מנת להגדיר את הצרכיו טוב יותר, אולם חשוב להיוועץ עם יועץ פנסיוני אובייקטיבי ומקצועי על מנת לבנות את תוכנית הפנסיה באופן אופטימלי.
  חזרה למעלה
  4. האם הניוד הפנסיוני יאפשר מעבר מחיסכון קצבתי לחיסכון הוני?
  לא. משרד האוצר מעדיף כי הציבור יפנה למסלולי החיסכון הקצבתיים ולכן לא מאפשר מעבר מחיסכון קצבתי להוני. מצד שני הוא מאפשר מעבר מחיסכון הוני (המתקבל כסכום חד פעמי בעת הפרישה) לחיסכון קצבתי (פנסיה חודשית).
  חזרה למעלה
  האם על הכנסה חודשית מפנסיה צריך לשלם מס הכנסה?
  הכנסה חודשית מפנסיה חייבת בתשלום מס כמו כל הכנסה אחרת. עם זאת, ניתן לבחור בין פטור המגיע על כספי הפיצויים בעת הפרישה לבין פטור על הפנסיה. מי שלא ניצל את הפטור על הפיצויים יכול להינות מפטור ממס על ההכנסה החודשית מפנסיה עד לתקרה הקבועה בחוק.
  חזרה למעלה
  האם על הכנסה חודשית מפנסיה יש לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות?
  למעט מקרים חריגים, על פי חוק עד לגיל הפרישה ינוכה מתשלומי הפנסיה דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. החל מגיל הפרישה ההכנסה מפנסיה פטורה מתשלום ניכויים אלו.
  חזרה למעלה
  האם אני חייב לקבל פנסיה מההפקדות לקרן הפנסיה, או שניתן למשוך אותם בסכום חד פעמי?
  ניתן למשוך חלק מהכספים שהופקדו לקרן הפנסיה כגון, פיצויי פיטורים (עד תקרת הפטור), או תגמולי עובד ומעביד שהופקדו עד לינואר 2000, בסכום חד פעמי פטור ממס. מעבר לחוקי המס יש מגבלות נוספות כמו: חברים באחת מקרנות הפנסיה הותיקות הגירעוניות אשר ימשכו סכום כלשהו מקרן הפנסיה ייאלצו למשוך את כל הכספים מהקרן ולוותר על זכאותו לפנסיה חודשית.
  חזרה למעלה
  האם הכנסה מפנסיה פוגעת בזכויות לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי החל מגיל הפרישה?
  הכנסה מפנסיה אינה פוגעת בזכויות. ההכנסה מפנסיה חודשית אינה נלקחת בחשבון של מבחן ההכנסות של המוסד לביטוח לאומי למבקשים קצבת זקנה, ומגיל 70 אין כלל מבחן הכנסות.
  חזרה למעלה
  במקרים של זכאות לדמי אבטלה, האם הכנסה מפנסיה פוגעת בזכאותי?
  חוק הביטוח הלאומי קובע כי דמי אבטלה יקוזזו לזכאים להם המקבלים במקביל גם קצבה או פנסיה חודשית. הקיזוז יעשה עד לגובה הקצבה או הפנסיה החודשית. כלומר, רק במקרה בו הפנסיה או הקצבה החודשית נמוכים מדמי האבטלה הם יוכלו להתקבל באופן חלקי. עם זאת, נקבע בעבר על ידי בתי המשפט כי פנסיית נכות או פיצוי על אובדן כושר עבודה לא ילקחו בחשבון בעת חישוב דמי האבטלה לזכאים.
  חזרה למעלה
  מה ההבדל בין ההפקדות לקרן השתלמות להפקדות לקופות גמל בנוגע להטבות המס לסוף שנה?
  בהפקדה לקופת גמל, לקרן פנסיה או לקופת ביטוח, העמית נהנה מזיכוי מס ומניכוי מס. בהפקדה לקרן השתלמות, העמית נהנה, בגין הסכומים שהוא מפקיד, מהוצאה מותרת בניכוי. הטבות המס לעצמאי ולשכיר שונות מעט זו מזו באחוזי ההפקדה ובשיעוי הניכוי במס.
  חזרה למעלה
  אני שכיר עם קרן פנסיה. יש טעם לעשות גם ביטוח חיים? באילו מקרים כדאי לשקול להפקיד גם לקרן פנסיה וגם לביטוח חיים?
  אין תשובה חד משמעית לגבי כדאיות הפקדה נוספת לקופת ביטוח. באופן כללי סכום ההפקדה לקרן פנסיה מוגבל ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. לעיתים ברמת שכר גבוהה, יש מקום לשקול הפקדה נוספת לקרן פנסיה כללית או לקופת ביטוח. בכל מקרה מומלץ להיוועץ ביועץ פנסיוני מורשה שיבדוק עבורך את השילוב האופטימלי המתאים לצרכיך האישיים.
  חזרה למעלה
  אני שכיר והצטבר לי סכום משמעותי בקרן ההשתלמות. מתי אוכל לפדות את הכספים?
  כספי קרן ההשתלמות ניתנים למשיכה בכל אחד מהמצבים הבאים:
  1. שש שנים ממועד התשלום הראשון.
  2. בגיל פרישה, אחרי 3 שנות ותק.
  3. שלוש שנים ממועד התשלום הראשון, לצורך השתלמות מוכרת.
  4. במקרה פטירה.

  כל משיכה שלא על פי הכללים תיחשב למשיכה שלא כדין ותוייב במס.
  חזרה למעלה
  המעסיק מפקיד עבורי לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, שלדבריו מעניקה לנו הנחות בדמי הניהול. האם אני רשאית לעבור לקרן אחרת? מה יקרה לוותק הנצבר?
  תקנות הניוד בחוק מאפשרות מעבר חופשי בין המוצרים הפנסיוניים תוך שמירה על הוותק הנצבר. ניתן להחליף קרן פנסיה או קרן השתלמות. ההנחה שמוענקת לך כיום חשובה, אך ייתכן שתוכלי לקבל הנחה דומה בקרן אחרת. מומלץ להיוועץ ביועץ פנסיוני.
  חזרה למעלה
  גמל - ראשי
  תשואת הקופות
  ביטוח מנהלים
  טופס העברת
  קופת גמל
  טופס העברת
  קרן השתלמות
  השוואת תוכניות אנונה
  ביטוח אובדן כושר עבודה
  מחשבוני פנסיה
  הקופות המובילות
  בחן את קופת הגמל שלך
  קופות גמל השוואה בסיסית
  קופות גמל השוואה מתקדמת
  כתבות
  מדריך פנסיה גמל
  לימודים וקורסים
  ייעוץ פנסיוני
  ייעוץ פרישה
  פורום פנסיה גמל
  חברות בתחום
  מילון מונחים
  שאלות נפוצות
  כתבות נצפות ביותר
  אודות בנק רייט
  אודות הנתונים
  מפת האתר
  צור קשר
  מועדון לקוחות
  תנאי שימוש
  בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


  קישורים

  ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות | בחן את קופת הגמל שלך
    calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה