פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי

פורום
הסיכון להעברת כספים לקופת גמל חדשה

 • הטבות מס בקופות גמל

 • יום שני ה- 23 במאי 2022
   
  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | משכנתאות | קרנות נאמנות | ניהול תיקים | מיסים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |

  פנסיה / קופות גמל - מילון מונחים - בנקרייט


  אובדן כושר עבודה - כיסוי ביטוחי המגן מפני מקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה.
  כיסוי אכ"ע קיים בכמה רמות:
  כיסוי בסיסי - חל במקרה בו המבוטח לא יוכל לעבוד באף עבודה.
  כיסוי מורחב - חל במקרה בו המבוטח לא יוכל לעבוד בעבודה התואמת את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.
  כיסוי מלא - חל במקרה בו המבוטח לא יוכל לעבוד בעבודה בה עסק המבוטח ב- 5 שנים האחרונות.
  הכיסוי הביטוחי מותנה בתקופת אכשרה. כמו כן, קבלת קצבת אכ"ע תתחיל לאחר תקופת המתנה שאורכה בדר"כ שלושה חודשים.
  איזון אקטוארי - מצב בו נכסי קרן הפנסיה הנובעים מדמי התגמולים של חברי הקרן שווים להתחייבויותיה כלפי המבוטחים בה.
  במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי.
  גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפעל (לדוגמא, מספר נכים בפעל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).
  אירוע מזכה - אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
  פנסיית זקנה - המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה;
  פנסיית נכות - מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן;
  פנסיית שאירים - במות המבוטח או הפנסיונר.
  ביטוח שארים - כיסוי ביטוחי המזכה את שאריו של המבוטח בקצבה לאחר פטירת המבוטח. ישנו כיסוי לשארים החל רק במקרה של פטירה שאירעה לאחר שהמבוטח הגיע לגיל פרישה. כיסוי רחב יותר כולל גם מקרה בו המבוטח נפטר לפני גיל הפרישה.
  שארים הנם: אלמנ/ה או ידוע/ה בציבור ויתומים עד גיל 18 או עד סיום השירות הצבאי הסדיר.
  גמל נט - מערכת קופות גמל (קופות גמל לתגמולים, קרנות השתלמות, קופות גמל לפיצויים וכו')של משרד האוצר המופיעה באתר משרד האוצר. הגמלנט מכילה נתונים להשוואת כלל קופות הגמל כגון: תשואה, סיכון, גודל, דמי ניהול וכו'. המערכת מתעדכנת באופן שוטף ע"י קופות הגמל.
  אנו בבנקרייט הכנו מחשבוני קופות גמל המאפשרים להפיק דוחות השוואה ודירוג על בסיס נתוני הגמלנט לפי פרמטרים שונים של קופות הגמל.
  דמי גמולים - תשלומי המעביד והעובד לקרן הפנסיה לפי שכר העובד.
  ברקנות הפנסיה החדשות התמהיל המקובל לדמי גמולים הוא הפרשת עובד למרכיב תגמולי עובד בשיעור של 5.5%, הפרשת מעביד למרכיב תגמולי מעביד בשיעור של 6% והפרשת מעביד למרכיב הפיצויים בשיעור של 6%. כיום ניתן (לא חובה) להגדיל את הפרשת העובד למרכיב תגמולי עובד עד ל- 7% ואת הפרשת המעביד למרכיב תגמולי מעביד עד ל- 7.5%.
  על קרנות הפנסיה הותיקות חלים כללים שונים.
  היוון פנסיה - היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירי מבוטח לתקופה של עד חמש שנים, במטרה להעניק לזכאי לפנסיה אפשרות לקבל לצרכיו מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון.
  שאירי פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון יקבלו את מלוא הפנסיה על פי התקנון כאילו לא בוצע היוון.
  הסדר פנסיה מיטיב - צו ההרחבה לפנסיית חובה אינו חל על עובד שיש לו הסדר פנסיה מיטיב. הסדר פנסיה מיטיב הנו אחד מבין חמשת הסעיפים הבאים:
  1.שיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות קרן פנסיה, עומד לכל הפחות על 17.5% משכר העובד.
  2.ההסדר הביטוחי שלו כולל גם ביטוח מקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד שחלק המעסיק לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד, חלק המעסיק לפיצויי פיטורים אינו נופל מ-5% משכר העובד וחלק העובד לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד.
  3.שיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 11.5% משכרו (5.5% תגמולי עובד ו-6% תגמולי מעביד) או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה. על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה, תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם להסכם הקיבוצי.
  4.ההסדר הביטוחי שלו, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם), הוא כזה ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 10% משכרו (5% תגמולי עובד ו-5% תגמולי מעביד). על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם להסכם הקיבוצי.
  5.ההסדר הביטוחי שלו הוא בפנסיה תקציבית בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, המשולמת על ידי המעביד (בין במישרין ובין באמצעות קופת גמל כשלם) ובלבד שמדובר בהסדר המיטיב על ההסדר הקובע בהסכם זה.
  הפסקת תשלום דמי גמולים לקרן הפנסיה - הפסקת תשלומים העולה על 5 חודשים פוגעת בביטוח נכות ושאירים ותידרש הסכמת הקרן להצטרפות מחדש, כולל תקופת אכשרה למחלה קודמת.
  מסלקה פנסיונית - מסלקה פנסיונית - מערכת המשמשת להעברת מידה וכספית הנוגעים לחיסכון הפנסיוני של הציבור בין כל הגורמים המעורבים בתהליך ובינהם, גופים מוסדיים, סוכנים ויועצים פנסיונים.
  מערכת הנחות אקטואריות - הנחות בדבר הסתברויות תמותה, הסתברויות נכות, שער ריבית צפוי על השקעות ועוד. הנחות אקטואריות מהוות נדבך חשוב ומרכזי בתחשיבי קרן הפנסיה, ומשמשות בסיס לצפי עתידי להתחייבויות הקרן ותמחור על פי תחזית זו.
  מקדם קצבה - מקדם הקצבה הנו מספר הלוקח בחשבון נתונים כגון תוחלת חיים מין העמית, סטטוס משפחתי וכד' ובו יחולק הסכום שייצבר לטובת העמית בקרן הפנסיה על מנת לחשב את גובה הקצבה החודשית.
  כך למשל אם גובה הכספים שנצברו בקרן במועד הפרישה הנו מיליון ש"ח ומקדם הקצבה הנו 170 הקצבה החודשית תהיה 5,882 ש"ח.
  מקדם קצבת הנכות מחושב בנפרד ממקדם קצבת הזקנה.
  עיקרון הערבות ההדדית - עיקרון החל בחיסכון באמצעות קרן פנסיה בלבד. לפי עיקרון זה כל אחד מהעמיתים בקרן הפנסיה ערב לשאר העמיתים. אדם שהחל לשלם פרמיה חודשית לתוכנית פנסיונית מבוטח תקופה קצרה לאחר מכן, ובמקרה של אובדן כושר עבודה או מוות הוא או שאיריו יקבלו קצבה חודשית גם אם נצבר לו סכום זעום בקרן.
  לעומת היתרון ישנו גם חיסרון כיוון שאם בשנה מסוימת שיעור גבוה מלקוחות הקרן נפטרו או נפצעו וכתוצאה נמשכו כספים רבים מהקרן לטובת קצבאות שארים או נכות, הירידה בנכסי הקרן תביא להקטנת הזכאות של כלל הלקוחות.
  פטור מס ממענק - זכות לקבל מענק פרישה בגין פיצויים, הסתגלות, פרישה מוקדמת, בונוסים, פטור מתשלום מס הכנסה ועוד. וזאת עד לסכום השווה למספר שנות העבודה כפול השכר האחרון הקובע לפיצויים או עד לתקרה של 10980 ש"ח- הנמוך מבינהם
  פטור מס מקצבה - זכותו של העמית להמיר את הפטור על המענק בתמורה לקבלת קצבה נטו פטורה ממס גבוה יותר. הפטור על הקצבה יעמוד על 35% מתקרת הקצבה (העומדת על 7520 ש"ח) כך שהקצבה המירבית שהוא יכול לקבל פטורה ממס היא 2632 ש"ח
  פנסיה נט - השוואת קרנות פנסיה - אתר פנסיה נט מספק שירות אינטרנטי עבור השוואה בין קרנות פנסיה או קופות גמל. השימוש במערכת פנסיה נט פשוטה במיוחד, ותפקידה לספק מידע אמין ומקצועי על תשואות קרנות הפנסיה השונות הפועלות בישראל. דרך המידע הזה מאפשרת מערכת פנסיה נט להשוות בין הצעות לקרנות פנסיה, ואף להשוות את התשואות המתקבלות מכל אחת מהן אל מדדי השוק. החישוב של מערכת פנסיה נט נעשה על בסיס נקודות זמן, לכל טווח ארוך יותר משנה. חשוב לציין, כי התשואה הכוללת לגביה מתייחסת מערכת פנסיה נט היא הצירוף של התשואה על ההשקעות והתשואה הדמוגרפית, וההשוואה היא ספציפית אל מדד המניות, מדד אגרות החוב ושער הדולר. פנסיה נט, אשר פועלת משנת 2007, פתוחה בפני הציבור הרחב, ומטרתה היא להקל את ההתמצאות במרחב שוק ההון ועולם המושגים הפיננסים בישראל.
  פנסיה נט - השוואת קרנות פנסיה - אתר פנסיה נט מספק שירות אינטרנטי עבור השוואה בין קרנות פנסיה או קופות גמל. השימוש במערכת פנסיה נט פשוטה במיוחד, ותפקידה לספק מידע אמין ומקצועי על תשואות קרנות הפנסיה השונות הפועלות בישראל. דרך המידע הזה מאפשרת מערכת פנסיהנט להשוות בין הצעות לקרנות פנסיה, ואף להשוות את התשואות המתקבלות מכל אחת מהן אל מדדי השוק. החישוב של מערכת פנסיה נט נעשה על בסיס נקודות זמן, לכל טווח ארוך יותר משנה. חשוב לציין, כי התשואה הכוללת לגביה מתייחסת מערכת פנסיה נט היא הצירוף של התשואה על ההשקעות והתשואה הדמוגרפית, וההשוואה היא ספציפית אל מדד המניות, מדד אגרות החוב ושער הדולר. פנסיה נט, אשר פועלת משנת 2007, פתוחה בפני הציבור הרחב, ומטרתה היא להקל את ההתמצאות במרחב שוק ההון ועולם המושגים הפיננסים בישראל.
  פרמיות ביטוח בקרן פנסיה - חלק דמי הגמולים המופנה לרכישת כיסוי ביטוחי.
  בקרן פנסיה מקיפה משולמות פרמיות המקנות למבוטחים כיסוי ביטוחי בשל סיכוני מוות ונכות.
  קופת גמל - אפיק חיסכון לטווח ארוך, המאושר על ידי משרד האוצר ומטרתו העיקרית הינה צבירת כספי העמיתים אשר תאפשר להם להנות מהכנסה חודשית או חר פעמית בעת הגיעם לגיל פרישה, פיטורין וכדומה.
  קופת גמל לא משלמת - בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים, אשר התקבל בינואר 2008, בוטלה החלוקה בין מסלול קצבה ומסלול הוני בחיסכון הפנסיוני. משמעות התיקון היא שהחל מינואר 2008 כספים שהופקדו לקופת גמל ישולמו בדרך של קצבה בלבד עד לקצבה מינימלית של 3,850 ש"ח (מינימום לקצבה כולל את סך הכספים שמקבל העמית מכלל אפיקי הביטוח הפנסיוני שלו).
  קופות גמל נחלקות לקופות אשר משלמות את הקצבה ישירות לעמיתים ולקופות אשר אינן משלמות לקצבה באופן ישיר אלא משמשות לצבירת כספים בלבד. כדי לקבל את הכספים במועד הפרישה או במועד הזכאות לכספים יש צורך להעביר את הכספים לקופת גמל משלמת כגון: קופת גמל לתגמולים, פוליסות הוניות או פוליסת קצבה עם נספח הון
  קופת גמל לא משלמת לקיצבה - זוהי קופת חסכון לטווח ארוך, עם מרכיב של חסכון בלבד (לא כולל כיסויים ביטוחיים).

  כספים שנצברו בקופה החל מינואר 2008 לא ניתנים למשיה במישרין, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקיצבה (למעט כספים ממרכיב פיצויים)
  קופת גמל מרכזית לפיצויים - קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין. הקופה הנה קופה מרכזית אליה מופרשים פיצויי פיטורין לכלל העובדים, בשונה מקופה אישית בה כל ההפרשות רשומות על שם העובד..
  קופת גמל משלמת - בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים, אשר התקבל בינואר 2008, בוטלה החלוקה בין מסלול קצבה ומסלול הוני בחיסכון הפנסיוני. משמעות התיקון היא שהחל מינואר 2008 כספים שהופקדו לקופת גמל ישולמו בדרך של קצבה בלבד עד לקצבה מינימלית של 3,850 ש"ח (מינימום לקצבה כולל את סך הכספים שמקבל העמית מכלל אפיקי הביטוח הפנסיוני שלו).
  קופות הגמל נחלקות לקופות אשר משלמות את הקצבה ישירות לעמיתים ולקופות אשר אינן משלמות לקצבה באופן ישיר.
  קופת גמל משלמת לקיצבה - זוהי קופת חסכון המיועדת לגיל הפרישה אשר מאפשרת לחוסך, לאחר פרישתו לקבל קיצבה חודשית למשך כל חייו.

  קרן פנסיה וקופת ביטוח לקיצבה הינן קופות משלמות לקיצבה.
  קופת תגמולים ופיצויים - קופת גמל למטרת חיסכון לטווח ארוך. ההשרעה אינה נזילה והחיסכון סגור לתקופה של 15 שנה או למקרה של פרישה מעבודה או למצב בו הגיע העמית לגיך פרישה.
  קרן השתלמות - תוכנית חיסכון חכמה לטווח הבינוני, שמיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים.
  קרן השתלמות הינו המוצר היחיד שפטור ממס רווחי הון ולכן היא מומלצת מאוד.
  קרן ההשתלמות שכירה מורכבת מהפרשה של עד 2.5% על חשבון העובד (ממשכורתו), ועד 7.5% מהמשכורת על חשבון המעסיק. כלומר: על כל 100 ש"ח שתפקיד אתה, יפקיד המעסיק שלך 300 ש"ח.
  בקרן השתלמות עצמאית יכול העמית להפריש עד 7% מתקרת ההפקדה השנתית המוטבת.

  בתום 6 שנים ניתן למשוך את הכספים והרווחים שנצברו בפטור ממס ולהשתמש בכספים לכל מטרה.
  בתום 3 שנים ניתן למשוך את הכספים והרווחים שנצברו בפטור ממס ולהשתמש בכספים לצרכי השתלמות.
  קרן השתלמות לעצמיים - קרן אשר אליה יכולים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או ממשלח יד.

  העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה
  קרן השתלמות לשכירים - קרן אליה מופקדים הפקדות חודשיות על ידי המעסיק, עד 7.5% והעובד, 2.5%.

  החסכון הינו לשש שנים, וניתן לממשו גם לפני תום התקופה.

  יתרונה של קרן ההשתלמות הינו בפטור ממס על הרווחים שנצברו, על לתקרת ההפקדה הקבועה בתקנות.
  קרן פנסיה ותיקה מאוזנת - קרן פנסיה שנסגרה בשנת 1995 להצטרפות עמיתים חדשים, אך היה קיים בה איזון אקטוארי ולכן לא נתמכה על ידי הממשלה ולא נכללה בהסדר.
  קרן פנסיה ותיקה שבהסדר - קרנות פנסיה אשר היו בניהול ההסתדרות ועברו לניהול המדינה ואשר נסגרו להצטרפות עמיתים חדשים בשנת 1995.

  הקרנות משלמות קיצבאות בהתאם לוותק במקום העבודה.
  שכר קובע - גובה השכר בגינו יחשבו את גובה הפנסיה לגיל הפרישה. חשוב לציין כי יש הבדל בנוסחת חישוב השכר הקובע לבין קרנות הפנסיה
  תיקון 3 - תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – התשס"ח, התקבל בינואר 2008 והוא כולל 4 שינויים עיקריים בענף קופות הגמל והפנסיה:
  1. ניוד החיסכון הפנסיוני
  2. פנסית חובה
  3. כניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני
  4. האחדת הכללים לחיסכון בקצבה ובהון, כלומר, הפיכת קופות גמל לאפיק חיסכון קצבתי החל מהפקדות שבוצעו בינואר 2008.
  תקופת אכשרה לקרן פנסיה - 60 חודשים מתחילת החברות האחרונה בקרן עקב מחלה שלקה בה לפני תחילת החברות האחרונה.
  תקרת הכנסה מבוטחת לפנסיה - על פי תקנות מס הכנסה והוראות אגף שוק ההון תקרת ההכנסה המבוטחת לפנסיה היא כפל השכר הממוצע במשק בחישוב שנתי .כספים מעל תקרה מיועדים לקרן חדשה כללית או לקופת גמל לתגמולים ולפיצויים בתאום עם הקרן.
  תשואה דמוגרפית - תשואה דמוגרפית הנה תשואה המושפעת ממאפייני הגיל של העמיתים בקרן. והיא רלוונטית לעניין חיסכון בקרן פנסיה בלבד. התשואה הדמוגרפית משפיעה על החיסכון שנצבר כתוצאה מעיקרון הערבות ההדדית.

  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | משכנתאות | קרנות נאמנות | ניהול תיקים | מיסים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |


  גמל - ראשי
  תשואת הקופות
  ביטוח מנהלים
  טופס העברת
  קופת גמל
  טופס העברת
  קרן השתלמות
  השוואת תוכניות אנונה
  ביטוח אובדן כושר עבודה
  מחשבוני פנסיה
  הקופות המובילות
  בחן את קופת הגמל שלך
  קופות גמל השוואה בסיסית
  קופות גמל השוואה מתקדמת
  כתבות
  מדריך פנסיה גמל
  לימודים וקורסים
  ייעוץ פנסיוני
  ייעוץ פרישה
  פורום פנסיה גמל
  חברות בתחום
  מילון מונחים
  שאלות נפוצות
  כתבות נצפות ביותר
  אודות בנק רייט
  אודות הנתונים
  מפת האתר
  צור קשר
  מועדון לקוחות
  תנאי שימוש
  בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


  קישורים

  ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
    calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה